6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов’язань, встановлених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до  законодавства України, зокрема пунктів 37 та 40 Правил, та вимог, встановлених домовленостями Сторін. 
6.1.1 У разі не усунення протягом двох діб із зафіксованого моменту подання абонентом заявки щодо пошкодження телекомунікаційної мережі, яке унеможливило доступ споживача до послуги або знизило до неприпустимих значень показники якості телекомунікаційної послуги, абонентна плата за весь період пошкодження не нараховується, а оператор телекомунікацій у разі не усунення пошкодження протягом семі діб із зафіксованого моменту подання абонентом відповідної заявки сплачує споживачу штраф у розмірі 20 відсотків добової абонентної плати за кожну добу перевищення цього терміну, але не більше ніж за три місяці.
6.2. Відповідальність за правильне підключення Кінцевого обладнання та налагоджування необхідного програмного забезпечення зі сторони Абонента при самостійному підключенні несе Абонент.
6.3. Оператор відповідає за збитки, яких зазнає Абонент у результаті неналежного виконання Оператором обов’язків за Договором, якщо документально доведені прямі винні дії або бездіяльність самого Оператора. Відшкодування завданих Абоненту фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої ним вигоди через неналежне виконання Оператором умов Договору вирішується в судовому порядку.
6.4. Оператор не несе відповідальність перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у разі: 
- використання Абонентом Кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з мережею Оператора, або порушення вимог інструкцій виробника з використання Кінцевого обладнання;
- несанкціонованого втручання у робота мереж, пошкодження абонентської проводки, лінії або Кінцевого обладнання, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження третіми особами лінійних та станційних споруд;
- аварійного відключення телекомунікаційного обладнання Оператора від мережі  електроживлення, яка знаходиться у зоні відповідальності третьої сторони (Обленерго, ЖЕК, ОСББ тощо) через аварію, віялові відключення електроенергії тощо.
- настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), передбачених п.2 ст.14-1 ЗУ «Про торгово-промислові палати в Україні»;
- вини Абонента встановленої Договором та законодавством.   
6.5. У разі виявлення пошкодження мережі, що сталося з вини Абонента та завдання збитків з його вини, витрати Абонента, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються Абонентом. Факт пошкодження мережі з вини Абонента оформляється актом у двох примірниках, кожний із яких підписується уповноваженими представниками Сторін. У разі відмови Абонента від підписання акту він підписується не менш як двома представниками Оператора.
6.6. Жодна із Сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.
6.7. Сторони розв’язують всі можливі спірні питання між ними шляхом переговорів та за взаємним  погодженням.
6.8. У разі, якщо на час звернення до суду будь-якою із Сторін, нижченаведене не буде суперечити законодавству, то буде застосовуватися договірна підсудність, а саме: у випадку недосягнення згоди між Сторонами, спір передається будь-якою зі Сторін на вирішення до суду за місцезнаходженням Оператора.
 
7.СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ
7.1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Оператора.
7.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.
7.3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.
7.4. Оператор може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Оператора за 10 (десять) календарних днів до введення в дію таких змін.
7.5. Якщо Абонент не згоден з внесеними Оператором змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Оператора. Якщо Абонент по закінченню 10 (десяти) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Оператора інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.
7.6. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Оператором, письмово повідомивши Оператора не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.
7.7. Оператор може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 20 (двадцять) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладені цього Договору.
7.8. Оператор може в односторонньому порядку розірвати цей договір у разі не сплати послуг Абонентом протягом 9(дев'яти) місяців. 
7.9. У випадку розірвання цього Договору Абоненту повертається у порядку, передбаченому цим Договором та Правилами, залишок невикористаних коштів, крім випадків зазначених у цьому Договорі.
7.10. У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Оператор може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір. 
7.11. Цей Договір достроково припиняє дію у разі анулювання, недійсності, закінчення терміну дії ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері телекомунікацій(у разі її наявності у Оператора), про що Оператор не менш ніж за три місяці до припинення дії Договору повідомляє Абонента шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора.
 
8.ОСОБЛИВІ УМОВИ
8.1. Сторони зобов'язуються забезпечити актуальність і конфіденційність всієї інформації за цим Договором, включаючи атрибути авторизованого доступу, банківські реквізити, адреси Сторін і інші дані, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
8.2. Укладенням цього Договору Абонент засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору та нормами законодавства у сфері телекомунікацій, зокрема: Закон України «Про телекомунікації», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», Рішення Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації «Про затвердження Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг», які розміщені на сайті Оператора.
8.3. Визнання недійсним окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність всього Договору. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а Сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.
8.4. Укладенням цього Договору Абонент відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає згоду Оператору на обробку його персональних даних з метою забезпечення реалізації цивільних, господарських, податкових та інших відносин у сфері здійснення господарської діяльності з надання телекомунікаційних та інших послуг, які регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про телекомунікації», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншим законодавством України, Статутом Оператора.
8.5.У всьому іншому, не врегульованому в цьому Договорі, Сторони керуються чинним законодавством України.
 
9. РЕКВІЗИТИ Оператора
ТОВ «Луч»                      
Юр. адреса: 68355, Одеська обл., Кілійскій р-н, 
смт. Вилкове, вул. Т.Повстання, б.142,
Поштова адреса:
68610, Одеська обл., м. Ізмаіл-10, а/с 34
Фактична адреса:
м. Ізмаїл, пр-т. Миру, 2.
 
ОЩАДБАНК
Розрахунковий рахунок: 
UA 18 328845 00000 26004301172074
в Філія Одеське ОУ АТ «Ощадний банк України»
Код ОКПО 32319496
 
ПРИВАТБАНК
Розрахунковий рахунок: 
UA15 328704 00000 26007060900185
 в Приватбанк
Код ОКПО 32319496
 
Тел.(04841) 6-44-20; 0985543202 (офіс Ізмаїл)