ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУЧ», якє належним чином зареєстрований відповідно до законодавства України (номер запису Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  - ), включено до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій за номером 2064 (відповідно до Рішення НКРЗІ № 114 від 17.03.2011р).,  керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Оператора, укласти  цей Публічний договір (оферту) про надання телекомунікаційних послуг  (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій, на наступних умовах. 
 
Терміни,  що  використовуються  у цьому Договорі  мають наступне значення:
Публічна оферта – пропозиція Оператора (викладена на Сайті Оператора), адресована невизначеному колу фізичних осіб, укласти договір на визначених умовах.
Договір – договір про надання телекомунікаційних послуг, укладений між Оператором та Абонентом на умовах Публічної оферти в момент Акцепту Абонентом її умов.
Акцепт – повне та безумовне, беззастережне прийняття Абонентом умов Публічної оферти та Правил. Порядок Акцепту визначений статтею 2 цього Договору.
Абонент  –  споживач  телекомунікаційних  послуг,  що  отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього Договору, яким передбачається підключення до  Телекомунікаційної  мережі  Кінцевого  обладнання,  що  перебуває  у  його власності або користуванні. 
Оператор - суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж.
Кінцеве  обладнання  —  встановлене  у  Абонента  обладнання (маршрутизатор, комп’ютер тощо), необхідне для отримання Послуги та призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг з доступу до Інтернет. Кінцеве обладнання Абонента повинно мати виданий в установленому порядку документ про підтвердження відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій та/або використання радіочастотного ресурсу та бути включеним до переліку технічних засобів, що можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах, або Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України.
Мережевий ідентифікатор – індивідуальний набір цифр та/або символів, присвоєний Кінцевому обладнанню Абонента в Телекомунікаційній мережі/Інтернеті. 
Логін  — унікальний алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютерної мережі і разом із паролем використовується операційною системою для надання йому дозволу на з'єднання з комп'ютерною системою та визначення його прав доступу до ресурсів мережі. Логін має бути унікальним в межах даної системи.
IP – адреса Абонента – динамічна IP-адреса Абонента, що використовується для передавання даних Абонентом через Телекомунікаційну мережу Оператора. Абонент може замовити у Оператора додаткову послугу “Статична  IP-адреса” (за наявності технічної можливості), яка надається відповідно до його Тарифів.
 
Cайт Оператора – офіційна веб-сторінка Оператора в Інтернет, яка знаходиться за адресою  http://gcn.net.ua
 та є основним джерелом інформування Абонентів.
Особистий  кабінет  —  апаратно-програмний  комплекс, вхід на який здійснюється через Сайт Оператора,  користуючись  яким, Абонент може отримувати інформацію щодо обсягів наданих Послуг та самостійно сплачувати Послуги. 
Тарифний план або Тариф – сукупність пропозицій, запропонованих Абоненту Оператором, щодо вартості, умов та обсягу надання певних Послуг;
Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.
Підключення (відключення) кінцевого обладнання - з'єднання (від'єднання) Кінцевого обладнання або абонентського вводу до (від) Телекомунікаційної мережі.
Телекомунікаційна послуга (послуга) - продукт діяльності Оператора, спрямований на задоволення потреб споживачів у сфері телекомунікацій.
Послуга з доступу до Інтернет - забезпечення можливості з’єднання Кінцевого обладнання споживача (абонента) з Інтернетом (забезпечення можливості доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів Інтернет), включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Телекомунікаційної мережі.
INTERNET або Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, а саме – сукупність телекомунікаційних мереж та засобів для накопичення, обробки, зберігання та передавання даних, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Розрахунковий період –  період, який дорівнює місяцю, протягом якого Сторони здійснюють виконання цього Договору.
Пункт закінчення телекомунікаційної мережі - місце стику (з'єднання) Телекомунікаційної мережі та Кінцевого обладнання.
Місце надання Послуг - конкретно визначена Абонентом адреса, за якою він бажає отримувати телекомунікаційні послуги та яка особисто визначається Абонентом у Заяві про приєднання до Договору.
МАС-адреса - унікальний ідентифікатор мережевого пристрою Абонента (мережева карта, інший пристрій).
 
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Оператор зобов’язується надавати Абоненту на платній основі телекомунікаційні послуги з використанням відповідних стандартів і технологій (надалі – Послуги)  відповідно до обраних Абонентом Тарифів або Тарифних планів із числа установлених Оператором (надалі – Тарифи), а Абонент користується і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, Тарифів, Умов надання телекомунікаційних послуг Оператора (надалі – Умови), інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій. Надання Послуг починається після повної сплати Абонентом оплати за перший Розрахунковий період щодо замовлених  Послуг  при підключенні до телекомунікаційної мережі Оператора (надалі – мережа) відповідно до діючих на момент підключення Тарифів.
1.1.Послуги за цим Договором надаються цілодобово сім днів на тиждень, якщо інше не визначено домовленістю між Сторонами.
1.2.Вимоги до якості Послуг по даному Договору визначаються як такі, які повинні відповідати звичайним вимогам, які пред’являються до таких Послуг, загальним критеріям якості. Технічні характеристики та параметри, що використовуються для надання Послуг за Договором встановлені в Умовах та Заяві про приєднання.
1.3.Фактичне отримання Абонентом певної  Послуги  та користування нею означає, що така  Послуга була замовлена Абонентом з урахуванням, в т. ч.  положень   невід’ємних частин Договору.
1.4. Тимчасове припинення чи інше обмеження Оператором в наданні Послуг допускається в порядку, встановленому чинним законодавством України та Договором.
1.5.Послуги надаються Абоненту за адресою, зазначеною у Заяві про приєднання до цього Договору.
 
2.ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
2.1. Цей Договір укладається шляхом Акцепту (приєднання) Абонента до цього Договору наступним чином, виконуючи одну або декілька дій:
шляхом оплати Послуг Оператора;
шляхом продовження користування Послугами Оператора;
2.2. Абонент, який вчинив зазначені вище дії та приєднався до цього Договору, цим підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з умовами цього Договору.
 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1.Умови надання Послуг:
3.1.1.Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Оператором таких Послуг і наявність у Оператора технічної можливості надання Абоненту Послуг.
3.1.2.Укладення Абонентом з Оператором цього Договору.
3.1.3.Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.
3.1.4. Замовлення Абонентом Послуг.
3.1.5. Оплата Абонентом Послуг Оператора.
3.1.6. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.
3.2. Оператор надає Абоненту динамічну IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента в мережі Оператора.
3.3. У разі технічної необхідності Оператор має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів, за умови належного повідомлення Абонента про таку зміну.
3.4.Оператор розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг, підключення Кінцевого обладнання Абонента до обладнання Оператора, надання Мережевих ідентифікаторів Абоненту.
3.5.Оператор надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.
3.6.Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.
3.7.Оператор здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги.
3.8.Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.
3.9.Умови, порядок та строки припинення надання Послуг (окремих їх видів) та відновлення їх надання, зокрема:
3.9.1. Абонент має право на тимчасове припинення надання Оператором Послуг на  строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, не менш чим на 15 (п'ятнадцять) діб але не більше ніж на 12 (дванадцять) місяців, на підставі письмової заяви, наданої Оператору, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Оператором Послуг, у разі наявності технічної можливості у Оператора. У заяві слід вказати причину та бажаний строк тимчасового припинення надання Послуг. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві період  не нараховується на умовах, зазначених на Сайті Оператора.
3.9.2.Оператор має право тимчасово припинити надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Надання Послуг відновлюється Оператором після повного усунення Абонентом  підстав для тимчасового припинення надання Послуг.
3.9.3. Оператор має право припинити, у встановленому законодавством порядку, надання Послуг у разі, якщо протягом 10 днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату. 
3.9.4.Оператор має право припинити надання Послуг Абоненту на  час запланованого профілактичного обслуговування мережі (профілактичних, ремонтних чи інших робіт) попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Оператора  відповідної інформації, не менше ніж за 5 (п’ять)  робочих днів до початку проведення таких робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця. Перерва в наданні Послуг понад встановлений строк компенсується Оператором шляхом продовження надання Послуг у наступному Розрахунковому періоді на такий строк. 
3.9.5.Оператор має право припинити надання Послуг Абоненту у випадку порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання, в т.ч. й для надання Послуг третім особам, а також виявлення фактів несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж або технічних засобів Оператора.
3.10. Порядок і строки інформування Оператором Абонента:
3.10.1 Оператор інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора  не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.
3.10.2.Оператор інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на  час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора  не менше ніж за 5 (п’ять)  робочих днів до початку проведення таких робіт.
3.10.3. Оператор інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора / Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Оператору стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.
3.10.4 Оператор інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, зону надання Оператором Послуг, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Оператора у строки, передбачені законодавством.
3.11. Оператор розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може звернутися з питань надання Послуг до Оператора, а також до Національної комісії з питань регулювання зв'язку України, Державної інспекції зв'язку, зазначені у цьому Договорі та на Сайті Оператора.
3.12. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи по Підключенню кінцевого обладнання проводяться працівниками Оператора у попередньо визначений день. 
3.13. Відповідно до умов Договору Оператор забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 2 Мбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на веб-сайті Оператора тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету. 
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Оператор має право на:
4.1.1. Тимчасове припинення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинити надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.
4.1.2. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.
4.1.3. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.
4.1.4.Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.
4.1.5.Проведення профілактичних, ремонтних чи інших робіт телекомунікаційних мереж та іншого обладнання, що використовується для надання Послуг, з повним або частковим обмеженням надання Послуг попередньо сповістивши про це Абонента шляхом розміщення на Сайті Оператора відповідної інформації, не менше ніж за 5 (п’ять)  робочих днів до початку робіт. Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14 (чотирнадцять) годин упродовж місяця.
4.1.6.Змінювати та встановлювати Тарифи на оплату Абонентом Послуг, розмістивши повідомлення про це на Сайті Оператора, не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до їх запровадження. У випадку непогодження Абонента з новими Тарифами він має право достроково припинити дію Договору, письмово попередивши про це Оператора не пізніше ніж за п’ять днів до введення нових Тарифів. У випадку неотримання Оператором у вказані строки повідомлення про відмову від Договору від Абонента Тарифи вважаються прийнятими Абонентом. Припинення дії Договору за бажанням Абонента відбувається в обумовлені даним пунктом строки виключно за наявності посилання в повідомленні про підстави припинення Договору, а саме непогодження зі зміною Тарифів, в інших випадках діють умови та строки припинення Договору обумовлені статтею 7 цього Договору. Зміна Тарифів відбувається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем розміщення повідомлення на Сайті Оператора.
4.1.7. У випадку виявлення Оператором нетипового навантаження на Телекомунікаційну мережу Оператора (вірусні програми, різкий ріст трафіку Абонента, понад трафік, передбачений обраним Абонентом Тарифним планом), яке спричинене Абонентом, Оператор має право обмежити обсяг трафіку або надання Послуг до з’ясування обставин такого навантаження.
4.1.8. Тимчасово припиняти надання Послуг частково (сервіси передачі даних тощо) або повністю у випадках:
(а) несплати або несвоєчасної оплати Абонентом  Послуг   відповідно до обраних ним Тарифів чи наявності заборгованості Абонента за отримані Послуги - тимчасово припинити надання Послуг та/або припинити надання Послуг у разі, якщо протягом 10-ти днів після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати не надійшло підтвердження про оплату;
 (б) використання Абонентом на комерційній основі або у інший спосіб, ніж це передбачено Договором, Тарифами  та/або Умовами, свого Кінцевого обладнання в т.ч. й для надання Послуг третім особам тощо;
(в) несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання мережі або технічних засобів Оператора;  
(г) отримання письмової заяви чи усного звернення Абонента;
(д) проведення Оператором ремонтних чи профілактичних робіт;
(е) встановлення факту розсилання Абонентом спаму. 
(є) порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання.
(ж) виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.
Надання Послуг може бути відновлено після повного усунення Абонентом підстав для тимчасового припинення.
4.1.9 У випадку нецензурного телефонного або особистого спілкування Абонента з представниками Оператора, останні мають право здійснювати спілкування з таким Абонентом виключно через Особистий кабінет.
4.1.10. У  випадку  прострочення Абонентом здійснення оплати згідно цього Договору  протягом 9  (дев'яти) місяців  Оператор має право припинити надання Послуг(у тому числі у автоматичному режимі).
4.1.11. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
4.2. Оператор зобов’язаний:
4.2.1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).
4.2.2. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.
4.2.3. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.
4.2.4. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.
4.2.5. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну.
4.2.6.Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.
4.2.7.Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт.
4.2.8. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.
4.2.9. Інформувати Абонента про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо Абонент не користувався цими Послугами. 
4.2.10. Оператор зобов'язаний усувати пошкодження власної Телекомунікаційної мережі протягом  2-х діб (48 годин) з моменту подання     Абонентом    заявки    щодо    пошкодження телекомунікаційної мережі.
4.2.11. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.
4.3. Абонент має право на:
4.3.1. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Оператора не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.
4.3.2. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента.
4.3.3. Своєчасне отримання замовлених Послуг встановленої якості.
4.3.4. Отримання від Оператора відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством.
4.3.5. Обмеження Оператором доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Оператора у встановленому порядку.
4.3.6. Повернення Оператором невикористаної частини коштів у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.
4.3.7. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Оператором обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.
4.3.8. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.
4.3.9. Переоформлення Договору на ім'я одного з членів своєї сім'ї відповідно до порядку, встановленого законодавством.
4.3.10. Оскарження неправомірних дій Оператора згідно із законодавством.
4.3.11. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.
4.4. Абонент зобов’язаний:
4.4.1. Сплачувати замовлені Послуги у розмірах, порядку та в строки, встановлені цим Договором та відповідно до законодавства.
4.4.2. Повідомляти у місячний строк Оператора про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених у договорі.
4.4.3. Не допускати підключення Кінцевого обладнання, яке не має документа про підтвердження відповідності;
4.4.4. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.
4.4.5. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам.
4.4.6. Утримувати у справному стані Кінцеве обладнання та абонентські лінії в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки.
4.4.7. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Оператора про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.
4.4.8. Терміново повідомляти про будь-які збій або погіршення якості в роботі, за телефоном, зазначених в статті 9 цього Договору.
4.4.9. Надавати відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" згоду на обробку персональних даних, необхідну для укладення Договору та надання Послуг.
4.4.10. Забезпечити уповноваженим представникам Оператора вільний доступ до телекомунікаційної мережі та абонентському відгалуженню з метою їх обстеження, ремонту та технічного обслуговування після надання представниками Оператора відповідного посвідчення.
4.4.11. Не здійснювати модернізацію та/або програмування Кінцевого обладнання, яке може вплинути на тарифікацію Послуг в мережі Оператора або на функціонування мережевого обладнання Оператора.
4.4.12. Самостійно вживати всіх необхідних заходів щодо безпечності інформації, яка передається через Інтернет.
4.4.13. Не здійснювати дій, які прямо не заборонені умовами цього Договору, але можуть бути кваліфіковані як втручання в мережу Оператора.
4.4.14. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп’ютера.
4.4.15. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Оператора. 
4.5. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.
 
5. ЦІНИ (ТАРИФИ) НА ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% передоплати за Розрахунковий період, яка здійснюється не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку відповідного Розрахункового періоду  в національній валюті згідно Тарифів Оператора затверджених згідно із законодавством.  
5.2. У разі невикористання коштів у повному обсязі протягом Розрахункового періоду вони переносяться на наступний Розрахунковий період.
5.3. Абонент  здійснює  одноразові платежі, передбачені домовленістю Сторін, згідно Тарифів Оператора, встановлених відповідно до законодавства.
5.4. Вартість зміни Тарифу оплачується в розмірі встановленому Оператором згідно Тарифів, які розміщені на Сайті Оператора.  
5.5. Авансові платежі, що надійшли від Абонента, витрачаються  на покриття щомісячних витрат згідно обраного Абонентом Тарифного плану.
5.6. Сторони дійшли згоди, що Абонент здійснює оплату Послуг згідно Тарифу,  обраного з переліку який встановлений Оператором та розміщений на Сайті Оператора.  
5.7. Оплата здійснюється перерахуванням коштів на поточний рахунок Оператора на підставі реквізитів цього Договору та/або з використанням Абонентом форми рахунку, що міститься на Сайті Оператора чи будь-яким іншим доступним способом відповідно до законодавства та при наявності у Оператора такої можливості. Всі платежі в рамках цього Договору здійснюються Абонентом з обов’язковим посиланням на номер Заяви про приєднання і зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові Абонента та номеру особового рахунку Абонента наданого Оператором, що необхідно для повної ідентифікації Абонента.
5.8. Зменшення Абонентом оплати не здійснюється для випадків, що передбачені п. 4.1.5, а також для випадків короткочасних перерв тривалістю менше доби. Тимчасове припинення надання Послуг не звільняє Абонента від обов’язку їх оплати  відповідно до Договору та діючих  на момент оплати Тарифів та Умов. 
5.9. У випадку прострочення Абонентом здійснення сплат згідно цього Договору Оператор має право призупинити надання послуг Абоненту до повної сплати виставлених рахунків, письмово  (факсом, електронною поштою, SMS, інформування в особистому кабінеті) сповістивши Абонента за 5 (п’ять) днів до запланованого призупинення надання послуг.
5.10. Після погашення Абонентом заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово припинено, Оператор протягом двох робочих днів після погашення заборгованості відновлює надання Послуг,  висунувши, за наявності технічної необхідності, вимогу, що стосується повторного підключення.
5.11. Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.
5.12. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Оператора. Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Оператора щодо обсягу спожитих послуг. Сторони домовились, що застосування Абонентом власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг не відбуватиметься. 
5.13. Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Оператор, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Оператором поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов’язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін. Оператор повинен повернути вказані кошти у строк, що не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання письмового звернення Абонента.
5.14. За час, протягом якого Послуги не надавались з вини Абонента, плата за надання Послуг нараховується в повному обсязі.
5.15. Порядок повернення Абоненту коштів у разі ненадання Послуг, у разі відмови від попередньо оплачених Послуг, надання Послуг неналежної якості або надання Послуг, які Абонент не замовляв, та в інших випадках, визначених законодавством регулюються цим Договором та Правилами надання і отримання телекомунікаційних послуг, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 (або іншим нормативним актом, прийнятим після укладення цього Договору на заміну згаданих Правил).
 
Продолжение во 2 части.